Van der Meijden
Mediation en Juridisch Advies

 

LEVERINGSVOORWAARDEN


1. Van der Meijden Mediation en Juridisch 
Advies is een eenmanszaak waarin het leiden
en begeleiden van mediation-processen
 
centraal staat.
Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies  treedt als
 gecertificeerd mediator vooral op in geschillen van arbeids-, bestuurs- en erfrechtelijke aard.
Verder behoren juridische advisering en het
 
voeren van andersoortige procedures ook tot de bedrijfsactiviteiten.
 
Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies
 
is niet aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), doch hanteert bij een Mediation wel het MfN- Mediation-Reglement.

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies.

3. Het honorarium van Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies bedraagt ingaande 1 januari 2017 een bedrag van  160, = (zegge eenhonderd zestig euro) per uur, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Het honorarium hangt niet af van het te bereiken resultaat. Daarnaast komen voor rekening van de opdrachtgever alle aan de zijde van Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies vallende overige directe en indirecte kosten die op de verstrekte opdracht betrekking hebben, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Alle gefactureerde bedragen dienen te worden betaald binnen veertien kalenderdagen nadat Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies de factuur of declaratie heeft ingediend. Facturering geschiedt maandelijks. 

4. Iedere aansprakelijkheid van Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polis niet ten laste van de verzekeraar is.

5. Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van procureurs en deurwaarders) bij inschakelen van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van der Meijden Mediation en Juridisch Advies is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen worden onderworpen aan Mediation, alvorens de bevoegde Nederlandse rechter wordt ingeschakeld.

s-Hertogenbosch, januari 2017.